ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma diplomové práce pro oblast Výroby (kovárna a slévárna)

 

Stručný popis:

Cílem diplomové práce je vyhodnocení vlivu chlazení na životnost licích komor a na kvalitu výsledných odlitků. Jedná se o technologii vysokotlakého lití slitin hliníku. Výsledkem této diplomové práce by tedy mělo být vyhodnocení zda licí komory chladit či nechladit a pokud chladit, tak s jakými nejoptimálnějšími parametry chladicího media s nejlepším výsledkem jak z hlediska životnosti komory, tak s ohledem na kvalitu odlitku. 

 

Co musíte znát, mít, umět:

Studium prezenční formy studia VŠ (technické)

Technologie a materiály, Metalurgie, slévárenství kovů
Zájem a znalost v oboru

Znalost Excel, Word, základní znalosti simulace slévárenských procesů

Základní znalost AJ nebo NJ (úroveň A1)


Co můžete získat:

Konzultační formu spolupráce
Odborné vedení závěrečné práce 
Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

 

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.