SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ HR MARKETING

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO") – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

HR MARKETING

Účel zpracování:

HR Marketing

Popis účelu zpracování:

Získáváme kontaktní a další údaje (včetně životopisů) prostřednictvím vlastních náborových a HR marketingových aktivit společnosti ŠKODA AUTO i HR marketingových agentur. Údaje nejsou vázány na konkrétní výběrové řízení. Společnost ŠKODA AUTO údaje uchovává po dobu trvání uděleného souhlasu a po tuto dobu Vás oslovuje s HR newslettery, informacemi a nabídkami. Zahrnuje i zpracování Vašich osobních údajů v případě neúspěšného pohovoru, kdy Vás po dobu trvání uděleného souhlasu oslovujeme s HR newslettery, informacemi a nabídkami.

Oprávnění ke zpracování:

Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje 
Kontaktní údaje 
Popisné údaje
Životopisy, motivační dopisy a záznamy z výběrového řízení
Informace o vzájemné komunikaci a interakci

Doba zpracování a archivace:

Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme 5 let od udělení souhlasu, Váš souhlas následně archivujeme dalších 5 let.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Provozovatelé pracovních portálů
Personální agentury
HR marketingové agentury

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

HR SOUTĚŽE

Účel zpracování:

Realizace HR soutěže

Popis účelu zpracování:

Pokud se rozhodnete zúčastnit se některé soutěže, kterou pořádáme v rámci našich HR aktivit, zejména prostřednictvím ŠKODA Kariéra, použijeme Vaše osobní údaje pro Vaše zařazení mezi účastníky, slosování HR soutěže, vyhodnocení výsledků a zaslání výhry. Tyto činnosti můžeme provádět sami nebo i prostřednictvím třetích osob – agentur.

Oprávnění ke zpracování:

Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Informace o vzájemné komunikaci a interakci

Doba zpracování a archivace:

5 let po skončení soutěže

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Personální agentury
HR marketingové agentury

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:


Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA?

Pro komunikaci se společností ŠKODA AUTO ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:


ELEKTRONICKY NA ADRESE:

TELEFONICKY NA TEL. ČÍSLE:

PÍSEMNĚ NA ADRESE:

  • ŠKODA AUTO a.s. Data Protection Office tř. Václava Klementa 869 Mladá Boleslav II 293 01 Mladá Boleslav

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost ŠKODA AUTO požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/
dpo@skoda-auto.cz

MOŽNOST PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 111
http://www.uoou.cz