INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO") – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

Účel zpracování:

Nábor zaměstnanců

Popis účelu zpracování:

Získáváme životopisy, motivační dopisy a případné další podklady od uchazečů o konkrétní pozici prostřednictvím pracovních portálů, personálních agentur i vlastních komunikačních kanálů. Realizujeme výběrové řízení. Podklady od neúspěšného uchazeče uchováváme po dobu maximálně půl roku po ukončení daného výběrového řízení.

Oprávnění ke zpracování:

Vaše osobní údaje si potřebujeme uchovat, abychom Vám mohli poskytnout kvalitní služby v rámci výběrového řízení za účelem zaměstnání ve společnosti ŠKODA AUTO.

Po skončení výběrového řízení si Vaše osobní údaje ponecháme po dobu max. 6 měsíců pro případ, že bychom Vás chtěli oslovit s jinou relevantní pracovní nabídkou.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Životopisy, motivační dopisy a záznamy z výběrového řízení
Hodnocení a související komunikace
Informace o vzájemné komunikaci a interakci

Doba zpracování a archivace:

6 měsíců po skončení výběrového řízení.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Provozovatelé pracovních portálů
Personální agentury

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás prostřednictvím životopisu a dalších dokumentů, které nám v rámci žádosti o práci ve společnosti ŠKODA AUTO předáváte.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:


Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA?

Pro komunikaci se společností ŠKODA AUTO ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:


ELEKTRONICKY NA ADRESE:

TELEFONICKY NA TEL. ČÍSLE:

PÍSEMNĚ NA ADRESE:

  • ŠKODA AUTO a.s. Data Protection Office tř. Václava Klementa 869 Mladá Boleslav II 293 01 Mladá Boleslav

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost ŠKODA AUTO požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/
dpo@skoda-auto.cz

MOŽNOST PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 111
http://www.uoou.cz