Zpět na vyhledávání

GDPR relevantní administrace dat v systémech SAP

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma diplomové práce pro oblast IT

 

Stručný popis:

Administrace dat v systémech SAP v prostředí legislativy týkající se Ochrany osobních údajů: Analýza, Implementace a Hodnocení Efektivity
Cílem této práce je provést:

1. zmapování legislativních rámců týkajících se Ochrany osobních údajů  celosvětově, zejména však v lokalitách, kde provádí obchodní činnost značky koncernu VW Group,
2. důkladnou analýzu legislativního prostředí EU,  

3. možností nástrojů v systémech SAP,
souvisejících s legislativou na Ochranu osobních údajů.

Práce se bude zaměřovat na identifikaci povinností správce dat a optimálních způsobů realizace této správy dat v systémech SAP s ohledem na platnou legislativu týkající se Ochrany osobních údajů.

Hlavním cílem je zajištění splnění legislativních podmínek při správě osobních údajů v systémech SAP v koncernu VW Group.

 

Doporučená literatura:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

https://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/orientace-v-gdpr.aspx

https://help.sap.com/docs/SAP_UPSCALE_COMMERCE/a18d58566bd046f0a5eeccd138ce18a6/78bbc6f7b7bf41018245a8e30fb27b2d.html

https://www.sap.com/about/trust-center/data-privacy.html

https://www.sap.com/products/technology-platform/information-lifecycle-management.html

https://help.sap.com/docs/SAP_INFORMATION_LIFECYCLE_MANAGEMENT?version=750%20SP26

https://help.sap.com/docs/SAP_NETWEAVER_750/6c8d90ed795242279e9103a8acad9cbe/7ad563c09a4b418d95d1c53371c16540.html?version=7.5.23

https://help.sap.com/docs/authorization-and-trust-management-service

https://www.natuvion.com/gdpr-compliant-data-management-sap/

 

Co musíte znát, mít, umět:

Studium prezenční formy studia VŠ (IT)
Zájem a znalost v oboru

Znalost AJ na hovorové úrovni (B1)


Co můžete získat:

Konzultační formu spolupráce
Odborné vedení závěrečné práce 
Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.