SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI

UPLATNĚTE SE NA TRHU PRÁCE JAKO TECHNIČTÍ PROFESIONÁLOVÉ

Klíčem k dlouhodobému úspěchu je technologický pokrok a inovace. V této oblasti jsou nenahraditelní kvalifikovaní odborníci, jejichž líhní jsou právě vysoké školy. ŠKODA AUTO je si toho plně vědoma a snaží se jak vysoké školy, tak i studenty podporovat všemi dostupnými způsoby.

FORMY PODPORY STUDENTŮ A VYSOKÝCH ŠKOL

VĚDA, VÝZKUM A INOVACE

Vysoké školy podporujeme finančními granty na projekty zaměřenými na zkvalitnění technické výuky a darování učebních pomůcek. Těmi jsou jednotlivé díly vozu, celý automobil, ale také stroje a zařízení. Současně každoročně investujeme desítky milionů korun na projekty týkající se inovací v oblasti technického vývoje a výroby vozů, na kterých naši odborníci spolupracují jak s akademickými pracovníky, tak především se samotnými studenty.

EXKURZE A PŘEDNÁŠKY

Prostřednictvím přednášek ať už ve ŠKODA AUTO nebo na půdě univerzit oživujemeteoretickou výuku a rozšiřujeme odborné znalosti studentů. Možností je i vytvořenípřednáškového bloku, který se jako akreditovaný předmět stane přímou součástí studijníhoplánu vysoké školy. Další formou podpory jsou exkurze, které jsou vedeny jak na všeobecné,tak odborné úrovni.

SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ

Pořádáme jednodenní i vícedenní školení a semináře přímo ve ŠKODA AUTO. Zaměřeny jsou na trénování měkkých dovedností, jakými jsou například prezentace, sebeprezentace, prodejní dovednosti, práce v týmu, zpětná vazba a další, ale také na techniku. Součástí vícedenních školení jsou velice oblíbené testovací jízdy ve vozech ŠKODA.

PODPOROVANÉ PROJEKTY

FORMULA STUDENT

Prestižní soupeření evropských univerzitních týmů ve vlastnoručně zkonstruovaných závodních formulích. Škoda Auto je partnerem týmů CTU CarTech z Fakulty strojní ČVUT v Praze, TU Brno Racing z VUT v Brně a eForce Prague Formula Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Více o soutěži

IAESTE

Organizace IAESTE dává příležitost studentům a absolventům získávat znalosti a zkušenosti formou mezinárodních stáží a pomáhá tak zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Více o soutěži

CEMS

Studijní program, v jehož rámci zadávají firmy studentům business projekty, pořádají skills semináře, výběrová assessment centra, odborné přednášky, exkurze a další aktivity. Navazující magisterský studijní obor CEMS je vyučován plně v angličtině a je akreditován MŠMT.

Více o programu

BEST

Organizace zprostředkovává studentům VUT v Brně účast na mezinárodních akademických kurzech, inženýrských soutěžích a dalších vzdělávacích akcích po celé Evropě. Součástí je i inženýrská soutěž EBEC, v níž je ŠKODA AUTO tradičních partnerem Fakulty strojní.

VÍCE O BEST

Spolupracující vysoké a vyšší odborné školy

Nevíte kam dál? ŠKODA AUTO podporuje mnoho vysokých a vyšších odborných škol po celé České republice. Cílem naší angažovanosti je sblížit obsah studia s průmyslovou praxí. Různé formy podpory od finančních darů na výzkum, vývoj a vybavení, přes darování konkrétních učebních pomůcek – automobilů, motorů a převodovek, po zprostředkování odborníků z praxe do výuky – poskytujeme následujícím školám.

CZ

 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • České vysoké učení technické
 • Masarykova Univerzita v Brně
 • Mendelova univerzita v Brně
 • ŠKODA AUTO Vysoká škola
 • Technická univerzita v Liberci
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Pardubice
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Vysoká škola ekonomická
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Západočeská univerzita v Plzni

Slovensko

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Žilinská univerzita v Žilině

Markéta Jarošová

 • Spolupráce s VŠ
 • David Dvořák

 • Spolupráce s VŠ
 • Martina Richterová

 • Spolupráce s VŠ