Zpět na vyhledávání

Opatření k zabránění submarining poranění při čelním nárazu

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma závěrečné práce pro oblast Technického vývoje.

 

Stručný popis:

Popis submarining poranění při čelním nárazu a nalezení opatření k zabránění tomuto poranění.

Cílem:

Zkoumání tohoto vlivu a nalezení opatření za pomoci fyzických nárazových zkoušek, komponentních zkoušek a FEM simulací.  

Doporučená literatura:

VLK, František. Karosérie motorových vozidel: ergonomika: biomechanika: pasivní bezpečnost: kolize: struktura: materiály. Brno: VLK, 2000. ISBN 80-238-5277-9

COUFAL T., VÉMOLA A.: Zpomalení působící na posádku vozidla při čelním nárazu, Sborník příspěvků na mezinárodní vědecké konference soudního inţenýrství, Brno 2011
 

 

Co musíte znát, mít, umět:

 Studium prezenční formy studia VŠ 
 Zájem a znalost v oboru


Co můžete získat:

Konzultační formu spolupráce
Odborné vedení závěrečné práce 
Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti


 

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.