↓  Zobrazit pozice

1. Preambule

Za účelem prohlubování vazby mezi teorií a praxí a s cílem zvyšování kvality výuky a výzkumu a zlepšení přípravy studentů na budoucí povolání vyhlašuje společnost ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 332 (dále jen „společnost") cenu Laurina & Klementa.

2. Cíl soutěže

Cílem soutěže je oceňovat autory nejlepších studentských a vědeckých závěrečných prací (bakalářské a diplomové). Oceňujeme práce se zaměřením především na technické obory, které přispějí k prohloubení spolupráce mezi společností ŠKODA AUTO a akademickou sférou.

3. Časový harmonogram 2020

Nahlašování témat do září
Vyhodnocování říjen – listopad
Slavnostní vyhlášení prosinec

4.  Kategorie soutěže

Cena se uděluje autorům nejlepších studentských závěrečných prací, a to studentům, kteří svoji práci píší na téma, které vypsala některá z organizačních jednotek společnosti nebo které bylo na návrh studenta odsouhlaseno některou z organizačních jednotek společnosti.

5. Odměny

Vítěz soutěže obdrží jako odměnu částku ve výši 80 000,- Kč a účast na sportovní, kulturní či jiné akci, kterou sponzoruje společnost ŠKODA AUTO (např. Tour de France, MS v hokeji apod.).

Každý další finalista soutěže obdrží částku ve výši 30 000,- Kč.

Odměna bude vítězi, resp. finalistům soutěže vyplacena nejpozději do 31. 12.2019. Na účet bude připsána částka snížená o zákonné odvody ve výši odpovídající aktuálním předpisům.

Nastoupí – li vítěz, resp. finalista soutěže do tří měsíců po ukončení studia jako zaměstnanec na hlavní pracovní poměr do společnosti ŠKODA AUTO a setrvá-li v něm nejméně dvanáct měsíců, bude mu následně (v prvním měsíci následujícím po uplynutí výše uvedené lhůty) vyplacen bonus odpovídající stejné částce, kterou obdržel jako vítěz, resp. finalista této soutěže.

6. Podmínky účasti

Soutěže se mohou účastnit všechny fyzické osoby, které píší svou závěrečnou práci na téma vypsané nebo schválené společností, a jsou studenty vysokých škol, resp. jsou zapsáni ke studiu na vysoké škole, a kteří mají se společností ŠKODA AUTO uzavřenu smlouvu o závěrečné práci.

Soutěže se nemohou zúčastnit fyzické osoby, které jsou zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO a kteří píší závěrečnou práci v souvislosti s dohodou o prohloubení kvalifikace uzavřenou se společností ŠKODA AUTO.

Práce mohou být zpracovány v českém, slovenském, anglickém a německém jazyce. Podmínkou účasti je dále úspěšné obhájení závěrečné práce na vysoké škole nejpozději do 30. 09. 2019. Studenti tuto podmínku doloží kopií indexu, resp. diplomem o ukončení studia.

7. Podávání přihlášek

Soutěžící se mohou přihlašovat do soutěže prostřednictvím elektronické přihlášky, která jim bude zaslána e-mailem.  

8. Vyhodnocení

Každá oblast společnosti nominuje z přihlášených soutěžících dle svého uvážení jednoho až dva finalisty soutěže. Ocenění Nejlepší závěrečná práce rozhoduje odborná porota sestavená ze zástupců jednotlivých oblastí ŠKODA AUTO. Odborná porota musí mít lichý počet členů. V rámci vyhodnocení každý finalista představí krátce svoji práci odborné porotě a zodpoví na otázky jejích členů. Odborná porota rozhodne o vítězi hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhodne odborná porota novým hlasováním – hlasuje se pouze o těch soutěžících, kteří obdrželi stejný počet hlasů.

9. Medializace vítězů

Vítěz soutěže a finalisté mohou být kontaktováni médii a mohou být propagování na základě účasti v této soutěži. Podáním přihlášky udělují společnosti souhlas v rámci medializace výsledků ceny Laurina & Klementa

  • s udělením rozhovoru o své práci,
  • se zveřejněním svého tématu v médiích, 
  • s pořízením své fotografie, s její úpravou, opakovaným užitím a publikací (zejm. pro účely ilustrace, propagace, inzerce), a to samostatně, společně s textem či jako součást souborného díla, přičemž je možno použít i část pořízené fotografie.

Současně s tím poskytuje soutěžící k výše uvedenému účelu své uvedené osobní údaje (dále jen „údaje") a souhlasí s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány formou jejich shromažďování a uložení v souladu s platnou legislativou (obecné nařízení č. 2016/679 o ochraně osobních údajů a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění).

Souhlas dle tohoto článku uděluje soutěžící jako územně i množstevně neomezený a na dobu neurčitou – trvá tedy i po skončení soutěže. Fotografie soutěžícího budou jako osobní údaje zpracovávány společností ŠKODA AUTO jako správcem osobních údajů pro naplnění výše uvedeného účelu v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Souhlas může být soutěžícím kdykoliv odvolán formou písemné informace zaslané na adresu správce nebo na e-mailovou adresu info@skoda-info.cz, a to i před uplynutím doby, na níž byl udělen. Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před odvoláním souhlasu. V případě odolání souhlasu si společnost ŠKODA AUTO vyhrazuje právo soutěžícího ze soutěže vyřadit. V případě dotazů týkajících se zpracování osobních údajů soutěžícího se může soutěžící obrátit na správcova pověřence pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím emailové adresy dpo@skoda-auto.cz.

10. Odpovědnost společnosti a účastníka

Společnost neodpovídá za zpracování nebo hodnocení jakékoliv nepřesné informace nebo jiné chyby, která mu bude poskytnuta na základě podané přihlášky. Pořadatel neodpovídá za žádné problémy nebo technická selhání, která by způsobila, že se fyzická osoba nemůže do soutěže přihlásit.

Podáním přihlášky nepřecházejí na společnost žádná převoditelná nebo licenční práva autora nebo původce. Společnost neodpovídá za ochranu duševního vlastnictví.

Podáním přihlášky soutěžící potvrzují, že se seznámili s těmito všeobecnými pravidly a podmínkami soutěže a že s nimi souhlasí.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel v průběhu trvání soutěže a zároveň si vyhrazuje právo na rozhodnutí o všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení či zrušení celé soutěže.

 

Nastavení cookies

Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami
Statistika a analýza chování uživatele
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi
Uložit nastavení

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro účely uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami, statistiku a analýzu chování uživatele, oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi.